Projektet som anmeldelsen vedrører:

Vælg venligst et projekt.
 

Salgsoption: Ja      Nej
Angiv venligst om der anmeldes krav om salgsoption.
 
Energistyrelsen udarbejder en liste over de ejendomme, der er omfattet af salgsoptionsordningen. Listen offentliggøres i forbindelse med det offentlige møde. Du kan kun søge om salgsoption, hvis din ejendom fremgår af Energistyrelsens liste over ejendomme omfattet af salgsoptionsordningen.

Hvis du sætter kryds i ”Ja” vil Taksationsmyndigheden vurdere salgsoptionens størrelse i forbindelse med afgørelsen om værditab. Du har derefter som udgangspunkt et år fra anlægget har produceret første kilo watt time til at gøre brug af salgsoptionen. Hvis du sætter kryds i ”Nej” vil der ikke blive foretaget en vurdering af salgsoptionens størrelse, og det vil som det klare udgangspunkt ikke være muligt efterfølgende at søge om salgsoption.

Salgsoptionsordningen gælder for ejendomme, hvor beboelsesbygningen(erne) ligger helt eller delvist indenfor 6 gange vindmøllehøjden og/eller 200 m fra nærmeste solcelleanlæg. Det er således beboelsesbygningens placering, der er afgørende for, om der kan anmeldes et krav om salgsoption.
 

Oplysninger om beboelsesejendommen, der anmeldes for:


Angiv venligst ejendommens adresse
 

Angiv post nr.

Angiv venligst by.
 

 
Sekretariatet for Taksationsmyndigheden anvender i videst muligt omfang digital post. Ved fremsendelse af almindelig post i forbindelse med sagens behandling sendes posten til den anmeldte adresse.
 
 

Evt. dato for indbetalt gebyr: 
Ligger din beboelsesejendom udenfor seks gange højden af nærmeste vindmølle eller over 200 meter fra solcelleanlægget, skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. på reg.nr. 0216, kontonr. 4069072518. Angiv venligst ejendommens adresse samt navnet på projektet på indbetalingen. Gebyret tilbagebetales, hvis der tilkendes værditab, der indgås aftale med opstiller eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles. Er der tvivl om, hvorvidt beboelsesejendommen ligger inden for den nævnte grænse, så kontakt venligst sekretariatet for Taksationsmyndigheden
 

Oplysninger om ejer:


Angiv venligst anmelders fulde navn.
 

Angiv Tlf nr.

Angiv venligst en korrekt e-mail adresse.

 

 
Ved flere ejere af ejendommen bedes ejerene angive en kontaktperson. Ligeledes bedes tlf.nr. og e-mail være kontaktpersonens. Kontaktpersonen vil herefter være den der modtager al korrespondancen med Taksationsmyndigheden, herunder fx digital post. Kontaktpersonen vil også få tilbagebetalt evt. indbetalt gebyr på NEMkonto. Ved ændring af kontaktperson skal sekretariatet for Taksationsmyndigheden kontaktes. Er kontaktpersonen ikke medejere af beboelsesejendommen bedes der medsendes en fuldmagt fra ejerne.
 

Evt. begrundelse for, hvorfor beboelsesejendommen taber i værdi:


 


Hvis du som ejer ønsker en partsrepræsentant/fuldmagtshaver skal du kontakte sekretariatet. Eventuelle bilag fremsendes til sekretariatet på post@tksm.dk