Projektet som anmeldelsen vedrører:

Vælg venligst et projekt.
 

Salgsoption: Ja      Nej
Angiv venligst om der anmeldes krav om salgsoption.
 
Energistyrelsen udarbejder en liste over de ejendomme, der er omfattet af salgsoptionsordningen. Listen offentliggøres i forbindelse med det offentlige møde. Du kan kun søge om salgsoption, hvis din ejendom fremgår af Energistyrelsens liste over ejendomme omfattet af salgsoptionsordningen.

Hvis du sætter kryds i ”Ja” vil Taksationsmyndigheden vurdere salgsoptionens størrelse i forbindelse med afgørelsen om værditab. Du har derefter som udgangspunkt et år fra anlægget har produceret første kilo watt time til at gøre brug af salgsoptionen. Hvis du sætter kryds i ”Nej” vil der ikke blive foretaget en vurdering af salgsoptionens størrelse, og det vil som det klare udgangspunkt ikke være muligt efterfølgende at søge om salgsoption.

Salgsoptionsordningen gælder for ejendomme, hvor beboelsesbygningen(erne) ligger helt eller delvist indenfor 6 gange vindmøllehøjden og/eller 200 m fra nærmeste solcelleanlæg. Det er således beboelsesbygningens placering, der er afgørende for, om der kan anmeldes et krav om salgsoption.
 

Oplysninger om beboelsesejendommen, der anmeldes for:


Vælg venligst ejendommens adresse
 

 
Tast vejnavn og vælg derefter den registrerede adresse for beboelsesejendommen, der anmeldes for i rullemenuen. Hvis beboelsesejendommens adresse ikke fremgår, bedes du kontakte sekretariatet.

Der skal indgives en anmeldelse pr. beboelse - dvs. er der tale om fx. lejelejligheder eller andelsboliger, skal der indgives en anmeldelse og indbetales et gebyr pr. lejlighed/andel. Er der tale om fx. en landejendom, som er indrettet med flere beboelser, skal der indgives en anmeldelse pr. beboelse - også selvom beboelserne fremgår af samme bbr-meddelelse eller ejendomsskattevurdering.

Sekretariatet for Taksationsmyndigheden anvender i videst muligt omfang digital post. Ved fremsendelse af almindelig post i forbindelse med sagens behandling sendes posten til den anmeldte adresse.
 
 

Evt. dato for indbetalt gebyr:


Angiv venligst dato i formatet dd/mm/åååå

 
Gebyr på 4.000 kr. indbetales til på reg.nr. 0216, kontonr. 4069072518 med angivelse af ejendommens adresse og navn på projektet. Værditabsanmeldelsen kan ske gebyrfrit for ejendomme, hvor beboelsesbygningen(erne) ligger helt eller delvist indenfor 6 gange vindmøllehøjden og/eller 200 m fra nærmeste solcelleanlæg.

Energistyrelsen udarbejder en liste over de ejendomme, der kan anmelde krav om værditab gebyrfrit. Listen offentliggøres i forbindelse med det offentlige møde. Fremgår din ejendom ikke af listen, betyder det, at din værditabsanmeldelse er gebyrpligtig, og skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. Der skal indgives en anmeldelse og indbetales et gebyr pr. beboelse – dvs. er der tale om fx lejelejligheder eller andelsboliger, skal der indbetales et gebyr pr. lejlighed/andel. Er der tale om fx en landejendom, som er indrettet med flere beboelser, skal der indbetales et gebyr pr. beboelse.

Gebyret tilbagebetales, hvis der tilkendes værditab, der indgås aftale med opstiller, eller hvis projektet bortfalder.
 

Oplysninger om ejer:


Angiv venligst anmelders fulde navn.
 

Angiv tlf nr.

Angiv venligst en korrekt e-mail adresse.

 
 

Oplysninger om kontaktperson:
 


Angiv kontaktpersonens fulde navn

Angiv tlf nr.

Angiv fødseldato

Angiv venligst en korrekt e-mail adresse.

 
Du bedes angive en kontaktperson, som herefter modtager al post fra Taksationsmyndigheden. Såfremt et indbetalt gebyr skal tilbagebetales, vil det blive udbetalt til kontaktpersonens NEMkonto. Kontaktpersonen kan fx være samme person, som udfyldt under "Oplysninger om ejer", en medejer af ejendommen eller eventuelt en partsrepræsentant. Der bedes medsendt en fuldmagt fra øvrige ejere, hvis kontaktpersonen er medejer. Er kontaktpersonen en partsrepræsentant og ikke medejer skal alle ejere indsende en fuldmagt. Ved ændring af kontaktperson bedes du underrette Taksationsmyndigheden. Fuldmagtsblanket findes på forsiden.
 

Evt. begrundelse for, hvorfor beboelsesejendommen taber i værdi:


 

Vedhæft eventuelle bilag:


 
 
Træk filer hertil for at uploade.